Blogia
Recursos educativos para mestres

Lexislación

Libro de lexislación de Primaria

A CEOU edita unha publicación que recolle a lexislación LOE de aplicación na educación primaria e que será enviada aos centros de Educación Primaria nos vindeiros días.

Contén:

1. Decreto 130/2007 do currículo de primaria

2. Orde do 23 de novembro de 2007 que regula a avaliación en educación primaria

3. Orientacións metodolóxicas por áreas

4. Avaliación diagnóstica


Acceder ao documento (3,9 Mb)

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

Novidades lexislativas curso 2007-2008

Orde do 9 de abril de 2007 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2007/2008, nos centros docentes sostidos con fondos públicos.

Decreto 85/2007 , do 12 de abril, polo que se crea e regula o Observatorio Galego da Convivencia Escolar

Decreto 130/2007 , do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria

Orde do 23 de novembro de 2007, pola que se regula a avaliación na educación primaria na CCAA de Galicia

Anteproxecto do Decreto de Educación Infantil (Setembro 2007)

Decreto 124/2007, n do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo

Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción da compoñente singular do complemento específico por función titorial e outras funcións docentes (dinamización de proxectos específicos: biblioteca, convivencia escolar, TIC, normalización lingüística, mellora da calidade educativa, programas internacionais, apoio á xestión económica do centro)

Circular 18/2007 de instrucións para os servizos de orientación.

Orde do 7 de abril de 2008 de permisos e licenzas do persoal docente.

Decreto 130/2007 (Currículo de Educación Primaria)

Publicado no DOG do día 9 de xullo de 2007.

Para o vindeiro curso académico 2007-2008 este Decreto afectará ás programacións do 1º ciclo de Educación Primaria.

Como principais novidades para o vindeiro curso débense incluír no proxecto educativo do centro o proxecto lector de centro e o plan de introdución das tecnoloxías da información e da comunicación.

Tamén cobra especial relevancia o concepto de competencias básicas, ata un total de 8, que son:

Competencia en comunicación lingüística

Competencia matemática

Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico

Tratamento da información e competencia dixital

Competencia social e cidadá

Competencia cultural e artística

Competencia para aprender a aprender

Autonomía e iniciativa persoal. 

Observatorio da convivencia

 No DOG nº 88 do martes 8 de maio sae publicado o Decreto 85/2007, do 2 de abril, polo que se crea o Observatorio Galego da Convivencia Escolar, un órgano colexiado de carácter consultivo e de apoio a toda a comunidade educativa no que se refire á convivencia escolar.
O Observatorio organízase en 3 niveis: autonómico, provincial e de centro educativo.

Acceso á web de convivencia 

Publicado no boletín nº 19 da CEOU 

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

Lexislación: Admisión de alumnos/as

 


 

Orde do 17 de marzo de 2007 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos (15/03/07)

 

Borrador do Decreto de Educación Primaria

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria pon a disposición de toda a comunidade educativa o BORRADOR do decreto polo que se establece o currículo  da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.


Acceso ao documento

Lexislación básica en primaria

Enlaces varios:

 

Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio de 2006, de educación

 

RD Ensinanzas Mínimas 2º Ciclo de Educación Infantil

 

RD 1513/2006 de Ensinanzas Mínimas en Educación Primaria.

O próximo curso académico debe aplicarse no primeiro ciclo de Educación Primaria.

 

Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Recompilación da lexislación educativa en Galicia. Páxina da Xunta.

 

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres